+421 915 530 555 info@dddental.sk

Ochrana osobných údajov - GDPR

- k spracúvaniu Vašich osobných údajov pristupujeme len zákonným spôsobom, profesionálne a citlivo
- Vaše osobné údaje sú uložené v zabezpečenom informačnom systéme
- všetky osoby, ktoré prídu do styku s Vašimi osobnými údajmi zo strany prevádzkovateľa, sú náležite poučené o zákonnom zaobchádzaní s nimi a sú zaviazaní mlčanlivosťou
- získavame od Vás iba tie údaje, ktoré sú potrebné na splnenie účelu, na základe ktorého ste nás kontaktovali
- môžete nás kedykoľvek požiadať o zmazanie histórie našej e-mailovej komunikácie, a to e-mailom, písomne alebo osobne

I.Prevádzkovateľ internetovej stránky DDDental s.r.o.

sído: Kukučínova 6, 040 01 Košice
IČO: 36584126
DIČ: 2021879244

- prevádzkovateľ získava osobné údaje prostredníctvom internetovej stránky www.dddental.sk

II. Účel spracúvania osobných údajov

- účelom spracúvania osobných údajov sú predzmluvné vzťahy
- účelom spracúvania osobných údajov je identifikácia zákazníkov
- účelom spracúvania osobných údajov je potvrdenie záujmu o službu alebo tovar, a to telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty info@dddental.sk

III. Zoznam spracúvaných osobných údajov

- prevádzkovateľ spracúva Vaše kontaktné údaje na účely predzmluvných vzťahov, údaje na doručenie
- kontaktnými údajmi sú meno, priezvisko, telefónne číslo (na účely potvrdenia objednávky, komunikáciu so zákazníkom, doručenia tovaru), e-mailová adresa (na účely zaslania potvrdenia objednávky, rezervácie a komunikáciu so zákazníkom)
- údaje na doručenie sú meno a priezvisko príjemcu, titul, adresa doručenia, e-mail, tel.č. 

IV. Dobrovoľnosť poskytnutia osobných údajov

- prevádzkovateľ získava len tie osobné údaje zákazníkov, ktoré sú potrebné na splnenie záväzkov, ktoré od neho zákazník záujmom o službu alebo tovar očakáva
- prevádzkovateľ získava osobné údaje od zákazníkov v rozsahu potrebnom na splnenie povinností vyplývajúcich zo zmluvy uzatvorenej medzi prevádzkovateľom a zákazníkom
- prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu vyplývajúceho zo zmluvy a zo všeobecne záväzných právnych predpisov

V. Zverejnenie údajov

- prevádzkovateľ získané osobné údaje zákazníkov - fyzických osôb nezverejňuje

VI. Podmienky spracúvania

- prevádzkovateľ prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, pričom zobral do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť jeho informačných systémov
- prevádzkovateľ sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi dotknutej osoby zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR a predpismi EÚ
- prevádzkovateľ po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov dotknutej osoby

VII. Práva a povinnosti dotknutej osoby

- zákazník prevádzkovateľa ako dotknutá osoba je povinný uviesť úplné a pravdivé údaje

VIII. Poučenie o právach dotknutej osoby

- Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať dokumentáciu o ochrane osovných údajov